Jurering

Juryregels Lampegatse Optocht

Algemeen
Bij de jurering zijn betrokken:

 1. De voorzitter van de Commissie Optocht namens de SFEC
 2. De voorzitter van de jury, zijnde lid van de Commissie Optocht
 3. Minimaal 6 juryleden

Beoordelingscriteria
Onderstaande criteria worden door de jury beoordeeld.
jury-beoordeling

Telling

 1. De punten 1,2 en 3 worden op het opstellingsterrein in groepsverband afgehandeld. D.w.z. de jury wordt op het opstellingsterrein in 2 groepen opgesplitst en geven per groep 1 punt.
 2. De juryvoorzitter jureert de punten 6 en 11
 3. De juryvoorzitter telt het aantal deelnemers van de loopgroepen.
 4. Een jurygroep jureert de punten 4, 8 en 9, de andere jurygroep jureert de punten 5, 7 en 9.
 5. Een inzending die niet voor jurering in aanmerking komt krijgt standaard 0 punten toegewezen.
 6. Mocht een jurylid om wat voor reden dan ook een inzending missen ter beoordeling dan dient het jurylid geen punten aan de betreffende inzending toe te wijzen.
 7. A. Per categorie loopgroepen is er een 1e t/m 3e prijs beschikbaar.
  B. Per categorie wagens B is er een 1e t/m 5e prijs beschikbaar.
  C. Per categorie wagens A is er een 1e t/m 5e  prijs beschikbaar.
 8. Voor de categorie wagens en loopgroepen is een wisselbeker beschikbaar voor deelnemer met de hoogste puntenwaarde.
 9. Door de commissie Lampegatse Optocht zal er tevens een Young Talent Award worden uitgereikt.


Verantwoordelijkheden

 1. De voorzitter van de Commissie Optocht is verantwoording verschuldigd ten opzichte van het totale jury-gebeuren aan het bestuur van de SFEC.
 2. De voorzitter van de jury is verantwoording verschuldigd ten opzichte van de organisatie en de administratieve verwerking van de jurering aan de voorzitter van de Commissie Optocht.
 3. De juryleden zijn verantwoording verschuldigd ten opzichte van een objectieve beoordeling van de deelnemers, volgens de reglementen, aan de voorzitter van de jurycommissie.


Wijze van beoordelen

 1. Het beoordelen geschiedt, na het bezien van de inzendingen op het opstellingsterrein, tijdens het trekken van de optocht op door de voorzitter van de jury aangewezen plaats.
 2. De beoordelingscriteria worden door alle juryleden beoordeeld.


Het noteren van de beoordeling

 1. Ieder jurylid ontvangt van de voorzitter een aantal door de juryvoorzitter gewaarmerkte beoordelingslijsten.
 2. Op elke beoordelingslijst staat vermeld:
  – het nummer van de beoordelingslijst;
  – de naam van het jurylid;
  – naam, inschrijving en startnummer van de deelnemers;

Op het opstellingsgebied wordt, voor het trekken van de optocht, beoordeeld of de deelnemer aan de voorwaarden voldoet, met inachtneming van de bij de inschrijving vermelde gegevens. 

1. Per beoordelingscriterium zijn maximaal 100 punten toe te kennen door een jurylid.
2. Het hoogste en laagste jurycijfer per beoordelingscriterium zal niet meegenomen worden in de telling.
3. Een inzending die niet voor jurering in aanmerking komt krijgt standaard 0 punten toegewezen.
4. Mocht een jurylid om wat voor reden dan ook een inzending missen ter beoordeling dan dient het jurylid geen punten aan de betreffende inzending toe te wijzen.
5. A. Per categorie loopgroep is er een 1e t/m 3e prijs beschikbaar.
B. Per categorie wagens is er een 1e t/m 5e prijs beschikbaar.
6. Zowel bij de categorie loopgroepen als de categorie wagens is er een extra prijs gebaseerd op de algemene indruk en een extra prijs gebaseerd op artistieke waarde beschikbaar. Daarnaast is er in de categorie wagens en loopgroepen een wisselbeker beschikbaar voor de deelnemer met de hoogste puntenwaarde.